Vidare till huvudinnehåll

Mottagare eller kategorier av mottagare

För att kunna leverera våra tjänster är det i bland nödvändigt för Alphabet att dela peronsuppgifter med andra bolag. Alphabet kan för ovan nämnda ändamål överföra personuppgifter om Leasetagare eller Brukare till leverantörer och samarbetspartners, exempelvis återförsäljare, verkstäder, däckleverantörer och drivmedelsleverantörer m. fl. i syfte att tillhandahålla deras tjänster enligt avtal. 

Alphabet är en del av BMW Group och Alphabet kan därför komma att överföra personuppgifter till företag som har koncerngemenskap med Alphabet och samarbetspartners inom BMW Group i EU för att möjliggöra vagnparkservice och rapportering till Leasetagaren.

Så till vida du har givit särskilt samtycke därtill, kan upplysningarna komma att överföras till företag som har koncerngemenskap med Alphabet för att användas vid marknadsföring i enhet med ditt samtycke.

I förhållande till hanteringen av försäkringsfrågor eller skador på fordonet kan uppgifter om Leasetagaren och Brukaren komma att överföras till det försäkringsbolag som försäkrar fordonet samt till eventuell motparts försäkringsbolag i det omfattning Alphabet är rättsligen förpliktat därtill.

Alphabet kan dessutom lämna ut Brukarens personuppgifter till tredje man, inklusive myndigheter, i den mån Alphabet är rättsligen förpliktat därtill. Personuppgifterna lämnas därmed ut till vägtrafikregistret/Transportstyrelsen i samband med registreringen av bilen.

Vid avtalsbrott eller vid tvist rörande avtalsförhållandet kan personuppgifterna dessutom lämnas ut till Alphabets ombud eller samarbetspartners som ska tillvarata Alphabets intressen i frågan.

Alphabet använder tjänsteleverantörer och samarbetspartners som utför arbete å Alphabets vägnar (personuppgiftsbiträden). Det kan t.ex. gälla hosting av servrar, systemunderhåll m.m. Dessa leverantörer och samarbetspartners kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att de ska kunna leverera sina tjänster. Dessa leverantörer och samarbetspartners är skyldiga att behandla sådana personuppgifter konfidentiellt och har heller inte rätt att använda personuppgifterna för annat ändamål än för att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot Alphabet.  

I den mån Alphabet lämnar ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden utanför EES området säkerställer Alphabet att sådant utlämnande sker i överenstämmelse med gällande lagstiftning för sådant utlämnande. Om personuppgifter överförs till länder där nivån på dataskyddet inte bedöms vara tillräckligt i jämförelse med dataskyddet i EES området vidtar Alphabet åtgärder så som bindande företagsbestämmelser eller bestämmelser i avtal med tredje part för att säkerställa lämpliga och adekvata skyddsåtgärder.