Vidare till huvudinnehåll

Lagring

Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i förhållande till Alphabets behandling av dina personuppgifter.

Om du vill nyttja dina rättigheter kan du skriftligen vända dig till Alphabet med dokumentation som visar att du är den berörda personen. Alphabets kontaktuppgifter framgår av punkten 1 ovan.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som Alphabet behandlar samt till viss annan information.

Rätten till rättelse

Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade.

Om du menar att en eller flera av de uppgifter Alphabet har registrerat om dig är felaktiga kan du vända dig till Alphabet enligt kontaktuppgifterna i punkten 1 och ange på vilket sätt uppgifterna är felaktiga och hur de kan rättas. ​​​​​​​

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade före den tidpunkt då Alphabet vanligtvis brukar radera uppgifterna. ​​​​​​​

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begränsa Alphabets behandling av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får Alphabet endast behandla personuppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. ​​​​​​​

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot Alphabets behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. ​​​​​​

Rätt att överföra personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dina personuppgifter överförda, utan hinder, från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se  ​​

Rätten att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta Alphabet enligt de i punkten 1 angivna kontaktuppgifterna. 

Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av Alphabets behandling av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

För det fall att du återkallar ditt samtycke kan Alphabet i vissa fall vara berättigat att fortsätta behandlingen av personuppgifterna i den mån Alphabet har en annan rättslig grund för behandlingen.  ​​​​​​​

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över Alphabets behandling av personuppgifter. Klagomål kan anmälas till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.