Przejdź do zawartości

ABC leasingu

Leasing w ustawach podatkowych

Warunki:

  • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący, co najmniej:
  • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne;
  • 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
  • Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Konsekwencje podatkowe:

  • Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
  • Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3).
Porównanie typów transakcji leasingowych:
  Leasing operacyjny (podatkowy) Pozabilnasowy leasing operacyjny
Charakter Wynajem Wynajem
Własność prawna (przedmiot leasingu) Finansujący Finansujący
Prawo do amortyzacji Finansujący Finansujący
Wartość rezydualna (końcowa) nie mniejsza od wartości hipotetycznej wartość rynkowa
Czas trwania umowy Oznaczony > 40% normatywnego okresu amortyzacji (rzeczy ruchome) lub >10 lat (nieruchomości) nie może być krótszy niż ¾ okresu użyteczności ekonomicznej
Koszty uzyskania przychodów cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki) cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki)
Suma opłat (bez podatku VAT) równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, w dniu zawarcia umowy < 90% wartości rynkowej przedmiotu leasingu
Podatek VAT

Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem)

Stawka podatku - 23%

Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem)

Stawka podatku - 23%

Kto wykazuje
w bilansie

Korzystający Finansujący