Spring til hovedindhold

De Danske Bilimportører har samlet en række spørgsmål og svar vedr. L91, som vi gengiver her:

Hvad gælder, hvis bilen stilles til rådighed før den 1. februar 2020?:

 • Ingen ændringer – dvs. hidtil gældende regler, dvs. bilens værdi (nyvognspris) ved 1.registrering. Dette gælder uagtet, om den allerede er genberegnet, skal genberegnes eller slet ikke er omfattet af reglerne om genberegning (jf. registreringsafgiftslovens § 9 a).

Bemærk!

 • Hvis bilen stilles til rådighed f.eks. pr. 31. januar ’20, beskattes medarbejderen for hele januar.
 • Hvis du foretager bruger- eller debitorskifte af en bil med første indregistrering efter 3. oktober 2017, skal du dog være opmærksom på, at beskatningsgrundlaget bliver genberegnet.

Hvad gælder, hvis bilen stilles til rådighed fra og med den 1. februar 2020?:

Hvis bilen er ny på det tidspunkt, hvor den stilles til rådighed for medarbejderen:

 •  (a): Beskatning for biler, for hvilke genberegning skal finde sted, sker i første omgang med udgangspunkt i bilens værdi ved 1. registrering (nyvognsprisen). Efter genberegning sker beskatningen med udgangspunkt i den genberegnede tilbagediskonterede værdi (genberegnede nyvognspris).
 •  (b):For biler som ikke skal genberegnes gælder (som hidtil) bilens værdi ved 1. registrering.

Hvis bilen er brugt på det tidspunkt, hvor den stilles til rådighed 1. gang for medarbejderen:

 • (a): For biler, som tidligere er genberegnet, sker beskatningen med udgangspunkt i den genberegnede tilbagediskonterede værdi (genberegnede nyvognspris)
 • (b): For biler, som skal men endnu ikke er er genberegnet, anvendes bilens værdi fra 1. registrering, indtil en genberegnet værdi haves, hvorefter den genberegnede værdi anvendes
 • (c): For biler, som ikke genberegnes, gælder som hidtil bilens værdi ved 1. registrering

Vi konkluderer, at ændringerne kun gælder biler, der skal genberegnes jf. REGAL § 9 a, men det gælder både nye biler og brugte biler, der enten allerede er genberegnet – eller skal genberegnes efter, at den er stillet til rådighed for medarbejderen.

Hvad er gældende, hvis der allerede er indgået en bindende købsaftale/leasingaftale på en bil, der dog først stilles til rådighed fra 1. februar 2020?

Ved tidligere lovforslag, har der været undtagelser for bindende aftaler indgået inden ikrafttrædelsestidspunktet, men dette er ikke gældende for dette lovforslag. Her er det kun selve rådighedsstillelsen der bestemmer, om køretøjet er omfattet af de nye regler. Således vil et køretøj, hvorom der er indgået en bindende aftale inden lovforslagets ikrafttræden, men hvor leveringen og herefter rådighedsstillelsen først finder sted efter 1. februar 2020, også være omfattet af de nye regler.

Hvis genberegning medfører, at beskatningsgrundlaget forhøjes, gælder det forhøjede beskatningsgrundlag i så fald kun fremadrettet fra genberegningstidspunktet eller bagud fra datoen for rådighedsstillelsen?

 • Forhøjelsen af beskatningsgrundlaget gælder først fra genberegningstidspunktet, jf. lovbestemmelsens ordlyd – dvs. kun fremadrettet. Den lavere beskatning fra bilen er stillet til rådighed og frem til genberegningen medfører ingen efterbetaling af skat for firmabilsbrugeren.

Hvad gælder, hvis et efterfølgende pristjek eller kontrol medfører, at en bils tidligere genberegnet værdi bliver forhøjet?

 • En efterfølgende forhøjelse af en bils tidligere genberegnet værdi betyder reelt også en forhøjelse af beskatningsgrundlaget – og dermed efterbetaling af skat for firmabilsbrugeren.

Generelt:

 • Det er ikke den genberegnede værdi, som direkte anvendes, men den tilbagediskonterede nyvognspris, baseret på den genberegnede værdi.
 • Beregningsgrundlaget for værdien af fri bil udgør 100% af den forhøjede nyvognspris frem til bilen er 36 md. hvorefter beregningsgrundlaget reduceres til 75%.
 • For biler, som anskaffes efter at de er blevet 36 mdr. gamle, gælder det, at det er bilens aktuelle handelspris, som er grundlaget for beskatningen.
 • Beskatningsgrundlaget for firmabilsskat er uændret: Bilens værdi (et af ovenstående tilfælde) med tillæg af et miljøtillæg, som udgør 1,5 x bilens grønne årlige ejerafgift
 • ”Stilles til rådighed” betyder; at den specifikke bil første gang stilles til rådighed for den pågældende medarbejder.

Læs evt. mere her:  https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l91b/index.htm